Here's how to make a list:

IndexedDB

Aqui voy a poner un elemeto ordenable.
caracteres especiales: ∞ ∑ ± ® © € ℎ ℒ ℕ ℝ Ω ⇒ ⇔ ∃ ∄ ∅